Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Bij Rabobank verstaan we onder diversiteit alle zichtbare en onzichtbare verschillen tussen individuen en groepen. Dit is inclusief genderWist je dat organisaties met een gezonde man/vrouw-verhouding beter presteren? Bedrijven met meer dan 30% vrouwelijke managers presteren vaak beter dan bedrijven waar minder vrouwen in leidinggevende posities zitten. Bovendien helpt een goede balans tussen mannen en vrouwen bij het creëren van een betere samenleving; een samenleving waarin al het talent wordt benut en iedereen kansen krijgt om succesvol te zijn., etniciteit, cultuurBij Rabobank zijn we nog steeds diep geworteld in onze lokale gemeenschappen. Waar ter wereld we ook werken, als coöperatie streven we er altijd naar om onze klanten en hun leefomgeving vooruit te helpen. Maar dat kunnen we alleen als we weten welke vraagstukken de samenleving als geheel raken. Daarom is culturele diversiteit zo belangrijk. We kunnen alleen een verschil maken voor al onze klanten als we zelf een afspiegeling zijn van onze lokale gemeenschappen. Daarom voert Rabobank een actief beleid om talent met een bi-culturele achtergrond aan te trekken, te behouden en te stimuleren. Dat doen we door het bewustzijn van het belang van culturele diversiteit te vergroten, maar ook door bi-cultureel talent te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele groei. , leeftijd, seksuele geaardheid, beperkingen, ervaring, opleiding, gedragsstijlen en meer.

Gelijkheid verwijst naar rechtvaardigheid – eerlijke behandeling, toegang, kansen en het wegnemen van belemmeringen die de volledige participatie van sommige groepen in de weg hebben gestaan. Een rechtvaardige behandeling betekent het erkennen van de unieke behoeftenOngeveer 1,7 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met het vinden van betaald werk vanwege een arbeidsbeperking. Maar leven met een beperking betekent niet dat je geen goed werk kunt verrichten van ieder individu en passende ondersteuningDe missie van Rabobank is ‘Growing a better world together’. Een van de manieren om aan deze missie bij te dragen, is door vluchtelingen met een verblijfsvergunning te helpen aan werk bij Rabobank.
Daarnaast willen we een aantrekkelijke werkgever zijn voor iedereen en een goed presterende organisatie. Met een divers personeelsbestand kunnen we diversiteit in denken bevorderen. Het maakt ons sterker, innovatiever, meer wendbaar en creatiever. Op deze manier doen we niet alleen het juiste voor de samenleving, we verbeteren onze resultaten en we bedienen onze klanten beter.
bieden. Dit is de beste manier om écht gelijke kansen te bieden.

Inclusie gaat over iedereen de ruimte geven om zichzelf te zijn en gerespecteerd en gewaardeerd te worden om wie ze zijn. Ons motto is: jezelf zijn werkt!Uit ons interne medewerkersonderzoek blijkt dat 89% van de ondervraagden zegt succesvol te kunnen zijn binnen de Rabobank door zichzelf te zijn.

Wat ons verschillend maakt, brengt ons samen

Kleurrijk Rabo organiseerde in 2023 een iftar, de maaltijd waarmee na Ramadan het vasten wordt verbroken.

We willen dat je je gerespecteerd en gewaardeerd voelt om wie je bent en we nemen onze verantwoordelijkheid om die omgeving te creëren. Dat is een van de redenen waarom de Rabobank verschillende DE&I-netwerken heeft waarin groepen collega’s samenkomen om ervoor te zorgen dat alle stemmen worden gehoord.

  • GLOBO GLOBO is een internationaal netwerk waar mensen samenkomen om hun kennis en ervaringen over werk en cultuurverschillen te delen.
  • Jong Rabo Jong Rabo is ons netwerk voor jonge medewerkers. Onze commissies organiseren verschillende activiteiten: van persoonlijke ontwikkeling tot bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten.
  • Rabo Kleurrijk Rabo Kleurrijk draagt bij aan een diverse en inclusieve organisatie waar medewerkers met een bi-culturele achtergrond zich volledig kunnen ontplooien en hun potentieel kunnen benutten.
  • Rabo Actief Rabo Actief brengt senior medewerkers bij elkaar en stimuleert hen om actief betrokken te blijven bij hun loopbaan.
  • Rabo Women Rabo Women benadrukt het potentieel van vrouwen, draagt bij aan ‘A great place to work‘ en versnelt de ontwikkeling van vrouwen.
  • Rainbow Rabo Rainbow is het netwerk van en voor collega’s die deel uitmaken van de LGBTQA+ community.
We willen dat alle collega's hun authentieke zelf zijn en voelen bij de Rabobank.
Edselline Jozephia - Boardmember Rabo Kleurrijk
  • Rap to Work We brengen collega’s met verschillende vaardigheden met elkaar in contact en ondersteunen hen. We richten ons op speciale behoeften zoals blindheid, doofheid en neurodiversiteit en helpen mensen om collega’s te vinden die hun ervaringen begrijpen.
  • Women in Tech Dit netwerk omarmt en ondersteunt een inclusieve omgeving voor technische vrouwen bij de Rabobank en gelieerde ondernemingen. Daarmee willen we de diversiteit vergroten en de genderkloof verkleinen.

Onze doelen & ambities

We streven ernaar om inclusief te zijn en iedereen het gevoel te geven dat hij of zij bij de Rabobank hoort. We werken aan deze ambitie met de volgende doelen voor ogen:

De genderkloof verkleinen

We zetten ons in voor diversiteit en inclusie en willen minimaal 50% vrouwen in de groepsdirectie hebben. De eerste managementlaag onder de groepsdirectie bestaat voor 36% uit vrouwen en als we naar het totale personeelsbestand kijken, is 49% vrouw. Om deze doelen te bereiken gebruiken we niet alleen KPI’s, maar ondersteunen we vrouwen eveneens met interne en externe mogelijkheden voor netwerken en mentoring via Rabo Women en Talent naar de Top.

Eerlijke kansen voor iedereen

Tijdens de Dutch Business Summit on Refugees, die Rabobank in 2019 organiseerde, kondigden we aan om binnen twee jaar minimaal 60 statushouders aan een baan bij de bank te helpen. We zijn erg blij en trots dat we in onze belofte zijn geslaagd en dat we zoveel statushouders als nieuwe collega’s hebben kunnen verwelkomen. We omarmen statushouders als een belangrijke doelgroep voor nieuwe medewerkers. Hiermee verwachten we de komende 2 jaar (april 2023 – april 2025) minimaal 50 nieuwe vluchtelingen aan boord te nemen in alle verschillende domeinen van Rabobank.

Talent met een extra uitdaging

We spreken over talent met een extra uitdaging: medewerkers die van grote waarde zijn voor onze organisatie als ze de juiste begeleiding of faciliteiten krijgen. De Rabobank richt zich op het werven, behouden en in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Want het is niet meer dan normaal dat mensen die willen werken daar ook de kans voor krijgen!

Kom op voor je waarden, zelfs als het niet gemakkelijk is
Enaam Ahmed Ali - Business Manager

We streven ernaar een kleurrijke, diverse en inclusieve organisatie te zijn. Dat is niet alleen goed voor ons eigen welzijn; het verbetert ook de kwaliteit van onze klantenservice. Onze klanten zijn een afspiegeling van de maatschappij als geheel, en ze hebben allerlei verschillende behoeften. Hoe diverser wij zijn, hoe beter we onze klanten kunnen begrijpen en hoe beter we hen kunnen helpen.